Verkon kunnossapito ja rakentaminen

Raivaukset parantavat sähkönsiirron toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Siirto tee puunkaatopyynto 98dpi rgb 500x330px

Johtokatujen raivauksilla ennaltaehkäistään puustosta aiheutuvia sähkökatkoksia. Keskijännitelinjojen johtokadut raivataan sähköturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla 5 - 6 vuoden välein. Raivauksia tehdään maasta ja ilmasta.

Johtokatujen leveys on riippuvainen sähkölinjan jännitetasosta ja rakenteesta sekä maanomistajien kanssa tehdyistä sopimuksista. Pienjännitteisen sähkölinjan johtokadun leveys on 1 - 2,5 metriä ja keskijännitteisen sähkölinjan 6 - 10 metriä.

Siirto johtokaturaivaus 98dpi rgb 800x500px

Johtokatujen raivausten lisäksi poistamme niiden läheisyydestä puustoa, joka voi aiheuttaa sähkönsiirrolle haittaa. Raivat­tu puusto, oksat mukaan lukien, ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät maanomistajien korjattavaksi ja käytettäväksi.

Raivauksesta voi aiheutua meluhaittoja ja se voi aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoksia. Helikopteriraivauksen aikana johtoalueella ja sen läheisyydessä oleskelu on turvallisuussyistä kielletty. Tiedotamme raivauksista muun muassa paikallislehdissä ja kotisivuillamme.

Maanomistajilla on mahdollisuus sopia johtokatujen reunoja koskevista raivausrajoituksista, mikäli johtokatujen reunalla olevaa puustoa ei toivota karsittavan Verkko Korpelan toimesta. Raivausrajoitekohteissa maanomistaja huolehtii siitä, ettei puusto aiheuta häiriöitä sähkösiirrolle tai vaaraa ympäristölle.

Katso alla video johtokatujen raivauksesta syksyllä

 

Johtoalueiden vierimetsien hoito

Metsänomistajien tekemät sähköverkon johtokatujen vierimetsien hoitotoimenpiteet vähentävät lumikuormien ja myrskyjen aiheuttamia sähkönsiirron häiriöitä. Valtakunnallinen suositus vierimetsien hoidosta on luettavissa osoitteessa: https://www.metsakeskus.fi

 

Metsänomistajilla on mahdollisuus sopia vierimetsien hoidosta Verkko Korpelan kanssa.

Puunkaatoapu

Verkko Korpela tarjoaa maksutonta puunkaatoapua sähköverkon johtokatujen läheisyydessä oleville puille, jotka saattavat arvioimme mukaan vaurioittaa sähköverkkoa tai aiheuttaa sähköturvallisuusriskejä. Maanomistajan on hankittava mahdolliset puunkaatoon tarvittavat luvat ennen puunkaatoa.

Maksuton palvelu on tilattava vähintään viisi arkipäivää ennen puunkaatopäivää alla olevalla yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse 06 873 222 arkisin klo 8 - 16.

korpelanvoima prosessikaavio 1

Verkko Korpela parantaa sähköverkon säävarmuutta

Siirto verkostotoita4 98dpi 800x530px

Säävarmalla sähköverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, johon myrskyt tai lumikuormat eivät voi aiheuttaa yli kuuden tunnin sähkökatkoksia asemakaava-alueilla eivätkä yli 36 tunnin katkoksia asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Sähköverkon säävarmuutta parannetaan maakaapeloinnin lisäksi esimerkiksi siirtämällä sähköverkkoa metsistä teiden varsille ja käyttämällä päällystettyjä johtimia.

Siirto verkostotoita3 98dpi 800x530px

Käytöstä poistuva vanha ilmajohto puretaan uuden verkon käyttöönoton jälkeen sääolosuhteiden mahdollistamassa aikataulussa. Esimerkiksi peloilla olevat ilmajohdot puretaan viljelyskauden ulkopuolisina ajankohtina.

Rakennustöistä aiheutuvien sähkökatkosten haittoja minimoidaan tiedottamalla keskeytyksistä etukäteen asiakkaille sekä suunnittelemalla keskeytysten ajankohtia mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.