Urakoitsijalle

Ilmoitukset Verkko Korpela Oy:lle

Yleistietolomake täytetään ja toimitetaan Verkko Korpelalle, kun kyseessä on uuden liittymän mittarointi, mittauskeskuksen uusiminen, liittymiskaapelin vaihto tai uusiminen.

Mittarointitilauksen voit tehdä lähettämällä täytetyn yleistietolomakkeen osoitteeseen verkko@korpelanvoima.fi

 

Yleistietolomake

 

Liittymiskaapelin valinta

Liittymiskaapelina käytetään tavallisesti AXMK kaapelia.  Pienin hyväksytty poikkipinta on AXMK 4x25.

Liittymiskaapeli tulee suojata palonkestävästi pääsulakkeille saakka.

Sähköpääkeskuksen sinetöinti

Sähköpääkeskuksen sellaiset osat, joissa kulkee mittaamatonta sähköä, on voitava sinetöidä.  Keskuksen sinetöitäviin tiloihin ei saa sijoittaa asiakkaan omia asennuksia tai laitteita.

Sähköpääkeskuksen lukitus

Asiakas saa halutessaan lukita pääkeskuksen. Sähkömittarille pääsy tulee tarvittaessa järjestää veloituksetta.

Ylijännitesuojaus

Kaikkiin kiinteistöihin suosittelemme asennettavan ylijännitesuojat. Ylijännitesuojat kannattaa sijoittaa pääkeskukseen, jolloin suojaus kattaa koko kiinteistön.

Uusissa liittymissä, joiden sähkönsyöttö on toteutettu ilmajohdoilla, ylijännitesuojaus on pakollinen ilmastollisia ylijännitteitä vastaan.

Ylijännitesuojina tulee käyttää tyypin T1+T2 ukkos- ja ylijännitesuojan sisältäviä yhdistelmäsuojia tai tyypin T2 keskisuojia.

Kuorman ohjaukset

Verkko Korpelan kotitalousmittareissa on vakiona kuormanohjausrele, joka on vetäneenä 22 -07 välisen ajan. Releen ohjausta voi käyttää esimerkiksi varaavan lämmityksen ohjaukseen ja vesivaraajien ohjaukseen, jolloin lämmitys menee päälle noin klo 22 ja pois klo 07. Asiakkaan lämmityskontaktorit on kytkettävä erillisen välireleen ohjaamana. Lämmityskontaktoreita ei saa kytkeä suoraan mittarin releen ohjaukseen.

Moottorikuormat

Verkkopalveluehtojen mukaan verkkoyhtiöltä tulee etukäteen varmistaa, ettei liitettävistä laitteista aiheudu häiriöitä muille sähkön käyttäjille. Usein käynnistyvät suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet kuten pumput, kompressorit ja moottorit tulee tarvittaessa varustaa sellaisella virran rajoituksella, ettei niiden käyttö ylitä liittymissopimuksessa määritettyä liittymän kokoa. Virran rajoitukseen voi käyttää esimerkiksi tähti-kolmiokäynnistintä tai taajuusmuuttajaa.

Tavallisimmin häiriöitä aiheuttavat maalämpöpumput, hitsauslaitteet, kompressorit, 1-vaiheiset  painepesurit ja halkomakoneet.

Sähköntuotantolaitokset

Yli 10kVA sähköntuotantolaitoksien verkkoon kytkentä edellyttää Verkko Korpela Oy:n lupaa. Laitoksen suunnitteluvaiheessa tulee olla yhteydessä verkonhaltijaan ja toimittaa laitosta koskevat tiedot liittymisedellytysten selvittämiseksi.

Tuotantolaitoksen suurin sallittu liitäntäteho 1- vaiheisena on enintään 3,7 kVA .

Sähköntuotantolaitosten kytkennässä noudatetaan Energiateollisuus ry:n laatimia ohjeita, sähköntuotantoa koskevien standardien vaatimuksia ja Verkko Korpela Oy:n vaatimuksia.

Enintään 100 kVA tuotantolaitokset  ilmoitetaan Verkko Korpela Oy:lle pientuotannon yleistietolomakkeella, jonka liitteeksi liitetään kopio asennuksesta laaditusta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta.

Pientuotannon yleistietolomakkeen voi lähettää osoitteeseen verkko@korpelanvoima.fi

 

Pientuotannon yleistietolomake

 

Tuotantolaitoksen saa ottaa käyttöön sen jälkeen kun Verkko Korpela Oy on tarkastanut laitoksesta yleistietolomakkeella toimitetut tiedot ja antanut kytkentäluvan.

Tuotantolaitos on varustettava lukittavalla erotuslaitteella (esim. turvakytkin), joka on jakeluverkon haltijan jatkuvasti käytettävissä. Erotuslaite on sijoitettava niin, että sille on aina esteetön pääsy ja sitä voidaan käyttää maasta käsin. Erotuslaite on asennettava vaihtosähköpuolelle, esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmällä sähkökeskuksen ja invertterin väliseen liitäntäjohtoon.

Sähköntuotantoteho ei saa ylittää sähköliittymän sallittua kokoa. Tuotantolaitteiston aiheuttama jännitemuutos saa olla liittämiskohdassa enintään 4 %.

Varavoima

Silloin kun sähköntuotantolaitosta käytetään varavoimana, tulee järjestelmä varustaa ns. verkonvaihtokytkennällä (kaksoiskytkentä), jossa toisella kytkennällä tuotantolaitos toimii jakeluverkon kanssa rinnan ja toisella kytkennällä (varavoima) täysin jakeluverkosta erotettuna saarekkeena. Varavoimakäytöllä tuotettu sähköenergia ei saa mennä kiinteistön sähkönmittaukseen.