Oma tuotanto

 

Mikrotuotanto

Mikrotuotantolaitos voidaan useimmissa tapauksissa liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään ilman sähköverkon vahvistamista tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen sähköliittymä. Mikrotuotanto voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään ilman sähköverkon vahvistamista, jos

  • liitettävä tuotantoteho on pienempi kuin sähkönkäyttöpaikan liittymisteho,
  • mikrotuotanto ei aiheuta yli 4 % jännitteen muutosta liittämiskohdassa ja
  • sähkön laatu pysyy aina standardin SFS-EN 50160 rajoissa

Sähköverkkoa voidaan joutua vahvistamaan, jos liittymispisteen oikosulkuvirta ei ole riittävä liitettävään tuotantotehoon nähden tai jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon.

Tuotantolaitteiston sekä tarvittavien lupien hankinta

Sovi Verkko Korpelan kanssa etukäteen yli 10 kVA: tuotantolaitteistojen liittämisestä sähköverkkoon.

Selvitä oman kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta edellyttääkö toimenpide rakennus- tai toimenpidelupaa.

Varmista ennen laitteiston ostoa, että se täyttää Saksalaisen vaatimusdokumentin VDE-AR-N 4105 2011-8 vaatimukset tai Mikrotuotantostandardin SFS-EN 50438 vaatimukset.

Pyri optimoimaan sähköntuotantolaitteistosi mitoitus kesäkuukausien kulutuksen mukaan siten, että voit hyödyntää kaiken tuottamasi sähkön itse. Omat tuntitasoiset sähkönkulutustietosi ovat nähtävissä Online-palvelussamme

Varmista, että tuotantolaitteisto (mukaan lukien verkkolaite) on erotettavissa Verkko Korpelan sähköverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon Verkko Korpelalla on vapaa pääsy ilman apuvälineitä kuten tikkaita.

Muista, että liittymän sähkökeskuksilla ja tuotantolaitteistolla on oltava varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus tuotannon irtikytkemiselle.

Mikrotuotannon liittymismaksu

Mikrotuotannon liittymismaksua ei veloiteta, jos

  • kyseessä on niin sanottu saarekelaitos, jonka tuottaman sähkön siirtyminen jakeluverkkoon on teknisesti estetty ja jonka tuottaja käyttää kokonaan itse esimerkiksi vesivaraajan lämmitykseen, tai
  • olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen lisättävä tuotantolaitos on nimellisteholtaan niin pieni, että sähkönkäyttöpaikan nykyinen pääsulake riittää ylijäämäsähkön verkkoon siirtämiseen.

Liittymän pääsulakkeen suurentamisesta veloitetaan lisäliittymismaksu, jos liitettävän tuotantolaitteiston nimellisteho ylittää sähkönkäyttöpaikan olemassa olevan liittymän koon. Lisäliittymismaksun suuruus riippuu tarvittavan pääsulakkeen koosta ja tuotantopaikan sijainnista.

Liittymismaksu veloitetaan aina, kun mikrotuotantolaitos rakennetaan paikkaan, jossa ei ennestään ole sähköliittymää.

Tuotannon liittymisehdot

Mikrotuotantolaitoksen käyttöönotto

Mikrotuotantolaitoksen käyttöturvallisuus on varmistettava kaikissa tilanteissa. Laitoksen omistaja/haltija vastaa siitä, että tuotantolaitteisto täyttää tekniset ja sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Laitteisto ei saa aiheuttaa häiriöitä eikä vaaraa sähköverkon käyttäjille.

Mikrotuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, joilla estetään laitteiston rikkoutuminen sähköverkon häiriötilanteissa sekä estetään mahdolliset turvallisuus- ja sähkönlaatuongelmat.

Mikrotuotantolaitoksen saa kytkeä sähköverkkoon vain Verkko Korpelan kirjallisella luvalla.

Asiakkaan valitsema sähköurakoitsija lähettää Verkko Korpelalle Mikrotuotannon yleistietolomakkeen ja käyttöönottopöytäkirjan. Verkko Korpela myöntää laitteiston haltijalle kirjallisen kytkentäluvan, kun laitteiston liitettävyys sähköverkkoon on varmistettu.

Sähkönkäyttöpaikalla olemassa olevaa sähkömittaria ei tarvitse vaihtaa, sillä nykyiset mittarit mittaavat sekä sähkönkulutusta että sähkön tuotantoa.

Sähköntuotannon verkkopalvelusopimus, mikrotuotannon myyntisopimus ja sähkönmittaus

Mikrotuotannosta tehdään tuotannon verkkopalvelusopimus Verkko Korpelan kanssa. Verkkopalvelu sopimus antaa mikrotuottajalle oikeuden siirtää sähköä sähköverkkoon ja oikeuden siirtää sähköä valitsemalleen sähkönostajalle, esimerkiksi omalle sähkönmyyjälleen.

Mikrotuottajan sähköverkkoon siirtämästä sähköstä veloitetaan Verkko Korpelan hinnaston mukainen siirtomaksu.

Oman käyttötarpeen ylittävän tuotannon tuntitasoista mittaustietoa voi seurata Online-palvelussamme