Paakonttori

Korpelan Voima konsernin tiedote

2.9.2019

Yhdeksän yhtymäkokousedustajaa tekivät aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta

Yhtymäkokous päätti kesäkuussa, että hallituksen on tuotava elokuun loppuun mennessä yhtymäkokoukselle tiedoksi toimenpidesuunnitelma, jolla työhyvinvointiin puututaan ja johtamisen ongelmat ratkaistaan. Tämän mukaisesti hallitus esitteli yhtymäkokoukselle 29.8.2019 viisikohtaisen toimenpidesuunnitelman:

1. Työyhteisöselvitys tilataan Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena toimivalta Työterveyslaitokselta. Syyskuussa käynnistyvän työyhteisöselvityksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen kuva työilmapiiristä, yhteistyöstä, työn kuormitus- ja voimavaratekijöistä sekä johtamisesta. Selvitys tuottaa ehdotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Selvityksestä ja sen tuloksista tiedotetaan siihen osallistuneille tahoille ja työterveyshuollolle.

2. Työterveyshuollon kesäkuussa käynnistyneen määräaikaisvälein toteutettavan työpaikkaselvityksen tulosten pohjalta määritellään kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstön edustajien kanssa.

3. Työyhteisön jäsenille tarjotaan työhyvinvointia edistävää koulutusta sekä esimiestyötä ja johtamista tukevaa koulutusta. Aihepiiriin liittyvää koulutusta tarjoavat kaupallisten toimijoiden lisäksi mm. Työplus, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos.

4.  Viestintä- ja päätöksentekoketjujen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään päivittäistoiminnassa havaittujen epäkohtien pohjalta sekä myöhemmin työyhteisöselvityksestä saatujen tietojen pohjalta.

5. Liiketoimintaprosesseja kehitetään jatkuvuuden periaatteella.

Yhtymäkokous ei esittänyt suunnitelmaan muutoksia ja merkitsi sen tiedokseen. Yhdeksän yhtymäkokousedustajaa tekivät kuitenkin aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden, jos se ei nauti yhtymäkokouksen luottamusta. Asia tulee vireille yhtymäkokousedustajien aloitteesta, jotka edustavat vähintään neljättä osaa yhtymäkokouksen äänistä. Asian tultua vireille hallituksen tulee saattaa yhtymäkokouksen päätettäväksi, asetetaanko tilapäinen valiokunta valmistelemaan asiaa. Yhtymäkokouksen enemmistö päättää siitä, johtaako aloite tilapäisen valiokunnan asettamiseen.  Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle